RTP on teoreettinen palautusprosentti

RTP on lyhenne sanoista Return To Player, joka vapaasti suomennettuna kääntyy teoreettiseksi palautusprosentiksi. RTP ilmoitetaan kasinoissa tai yksittäisen pelin kohdalla suoralla prosenttiluvulla. Esimerkiksi jos tietyn pelin kohdalla on ilmoitettu RTP luvuksi 90 % tarkoittaa se sitä, että peli palauttaa pitkällä aikavälillä yhdeksänkymmentä prosenttia siihen sijoitetuista panoksista pelaajakunnalleen. Eli tällöin pelin tarjoaja pitää itsellään kymmenen prosenttia sen kautta kiertävästä rahasta.

RTP on tarkoitettu antamaan pelaajille suuntaa pelin teoreettisista voittomahdollisuuksista. Sitä tulkitessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että se on ainoastaan teoreettisesti laskettu matemaattinen arvo, joka painottuu pelin pitkäaikaisen käytön keskiarvoihin. Toisin sanoen sitä ei tulisi käyttää orjallisesti yksittäisen panoksen voittomahdollisuuksien tulkintaan.

Rahapelien yksittäisissä pelikierroksissa käytetään erilaisia lukuja ja määreitä osoittamaan voittojen todennäköisyyksiä, jotka pitkällä aikavälillä tasoittuvat pelintarjoajan voitoksi ilmoitetun RTP-luvun mukaan. Yksittäisen pelikierroksen todennäköisyyksiin käytettyjä lukuja on esimerkiksi HF, Hit Frequency, joka on annettu prosentti sille todennäköisyydelle, jolla hedelmäpelien tyyppiset slotit asettuvat voittoasentoon. Kyseinen luku tarkoittaakin jälleen keskiarvoa kaikkien mahdollisten voittavien yhdistelmien osuvuudesta. Yksittäisen kierroksen todennäköisyyteen vaikuttaa pelaajan omat toimet, kuten tiettyyn yhdistelmään panostaminen.

Hit Frequency yksinkertaisimmillaan kuvaa pelin mekaniikkaa vapaassa tilassa, jossa peli aloitetaan puhtaalta pöydältä ja halutaan tietää, mikä on todennäköisyys osua voittoyhdistelmään. Tällöin Hit Frequencylle annetaan esimerkiksi keskiarvo 3 %, josta lähetään etenemään pelaajan tekemien valintojen mukaan.

Teoreettinen palautusprosentti kasinopelaamisessa

Erilaisten pelintarjoajien ilmoittama RTP-luku voi vaihdella paljonkin, ja korkeaa RTP -prosenttia käytetään luonnollisesti myös pelien mainostamisen työkaluna. RTP on laskennallinen arvo, jonka voi ajatella käänteisesti myös merkitsevän pelintarjoajan tekemää liikevoittoa. Esimerkiksi Suomessa entisen Raha-automaattiyhdistyksen perinteisten hedelmäpelikoneiden teoreettiseksi palautusprosentiksi ilmoitettiin 90 %, mikä siis tarkoittaa RAY:n pitäneen itsellään euron jokaista siihen sijoitettua kymppiä kohden.

RAY:n kasinolla RTP-prosentti oli jo 95 %, jolloin kasinolle itselleen jäi noin viisi prosenttia sen läpi kulkemasta rahasta. Syytä tähän voidaan etsiä yksittäisen pelin pelaajamääristä. Fyysisiä pelikoneita voi kerrallaan pelata yksi pelaaja, jolloin rahaliikenne niiden kautta on pieni. Kasinopeleissä voi yhdessä pelipöydässä olla jo useampia pelaajia, jolloin kasinon liiketoimintaan riittää pienempikin prosentti.

Teoreettinen palautusprosentti verkkopelaamisessa

Verkkopelintarjoajien ilmoittama palautusprosentti nousee usein perinteisiä kasinoita suuremmaksi. Yli yhdeksänkymmenenviiden palautusprosentit selittyvätkin helpommin sillä, että verkkopelissä voi teoreettisesti olla yhdessä pelissä jopa loputon määrä pelaajia, jolloin pelintarjoajalle jää riittävästi voittoa kannattavan liiketoiminnan pyörittämiseen. Jos ajatellaan verkkokasinon slot-pelin ilmoittavan RTP-arvokseen vaikka 98 %, jää tällöin pelin tarjoajalle vain kaksikymmentä senttiä jokaista sijoitettua kymppiä kohden. Samanaikaisesti peliä voi kuitenkin pelata vaikka tuhat pelaajaa, jolloin kasinon voitot RTP -prosentin mukaan 10 000:sta sijoitetusta eurosta olisivat jo kaksisataa euroa, mikä tietenkin kertautuu pelaajamäärien lisääntyessä pitkällä aikavälillä.

Korkeiden RTP -arvojen voidaan siis ajatella hyödyttävän niin pelaajia kuin kasinoitakin RTP:n toimiessa houkuttimena pelaajamääriin.

RTP eli teoreettinen palautusprosentti mainonnassa

Monet verkkopelintarjoajat siis mainostavat korkeita RTP-prosenttejaan houkutellakseen uusia pelaajia asiakkaikseen. Osassa verkkopelejä teoreettinen palautusprosentti saattaa nousta jo hämmentävän korkeaksi, yli 99 prosentin suuruiseksi. Edellä esitetyn logiikan mukaan tämän voidaan arvioida johtuvan ainakin kahdesta seikasta. Ensinnäkin suurilla nettikasinoilla ja muilla pelintarjoajilla on kertynyt jo valtava käyttäjäkunta, jolloin vakavaraisella toimijalla on varaa toimia pienemmilläkin voittomarginaaleilla konkreettisten summien ollessa niin suuria.

Toisaalta verkkopelaaminen on ilmiönä kasvanut niin suureksi, että yksittäisten pelintarjoajien välillä ilmenee huomattava määrä kilpailua, mistä johtuen uudemmat pelintarjoajat joutuvat kilpailemaan asiakkaistaan mainostamalla yhä suurempia RTP-prosentteja. Tämä on asiakkaan kannalta tavallaan hyvä ilmiö, mutta RTP ei kuitenkaan ole ainoa pelikokemukseen vaikuttava luku.

Return To Player eli teoreettinen palautusprosentti ja pelaaja

Teoreettinen palautusprosentti on siis matemaattinen keskiarvo pitkän aikavälin voittosuhdanteista pelaajakunnan ja pelintarjoajien välillä. Yksittäisen pelaajan kohdalla RTP-prosentit voivat antaa viitteitä pelintarjoajien pelien voittomahdollisuuksista, mutta yksittäisten pelikierrosten kohdalla niitä ei tulisi tuijottaa orjallisesti. Yksittäisen pelikierroksen todennäköisyyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita lasketaan aivan muilla luvuilla. Jo mainittu HF, eli Hit Frequency, merkitsee keskiarvoa siitä, kuinka usein yksittäinen kierros osuu voittoyhdistelmään.

STV, Short Time Volatility, taas merkitsee hajontaa lyhyen aikavälin todennäköisyyksissä eli voittoprosentissa. LTP, Long Time Predictability, on taas luku, jolla pyritään ilmaisemaan pelin pitkäaikaisten voittoprosenttien ennustusmahdollisuuksia. Rahapelien matematiikka onkin lopulta melko sekavaa ja yksittäisen pelaajan voittosuhdanteiden laskeminen pitkällä aikavälillä vaikeutuukin huomattavan nopeasti.

Pelin voittosuhdanteisiin vaikuttaa huomattavasti yksittäisen pelaajan käytös. Pelaajan pelityyli tai temperamentti, hänen riskinottonsa ja muut pelitottumukset ovat monesti pelien todennäköisyyksien laskennassa avainasemassa. Se tekee tarkkojen arvioiden tekemisen pelien todellisista voittoprosenteista lähes mahdottomaksi. Return To Player -prosentti merkitsee pelaajakunnan ja pelintarjoajan keskimääräisiä voittosuhteita. Pelaajakunnan eri pelaajien toiminta saattaa erota toisistaan huomattavasti. Yhden pelaajan panostaessa aina varmempiin voittoihin ja toisen suurempiin voittosuhteisiin, mutta samalla suuremmalla riskillä, tekee absoluuttisten voittoprosenttien laskemisesta erittäin monimutkaista.

Tästä johtuen RTP-lukujen voidaan katsoa ilmoittavan vain hyvin laajoja liikkeitä. On melko varmaa, että pelintarjoajat joutuvat myös näkemään paljon vaivaa pelien matematiikan hienosäätämisessä saadakseen pidettyä ilmoittamansa RTP-prosentin todellisuutta vastaavana.

Return To Player, teoreettinen voittoprosentti

Käyttääksemme siis jo hieman kulunuttakin vertauskuvaa, kartta ei ole se maisema jota se kuvaa. RTP on siis yleiskatsaus pelin voittomahdollisuuksista. Pelin sisäiset mekaniikat sekä pelaajien käyttäytyminen suhteessa pelintarjoajan antamiin voittosuhteisiin on se maisema, jota RTP pyrkii kuvaamaan. RTP:tä voi käyttää hyväkseen valitessaan pelejä ja miettiessään minkälaista pelikokemusta on itselleen hakemassa, mutta se ei yksinään anna kokonaiskuvaa pelien toiminnasta tai pelaajan pelikierroksiin sijoittamien panosten voittosuhdanteista.

Pelistä riippuen korkeat RTP- ja Hit Frequency -prosentit myös heijastavat yksittäisten pelikierrosten voittosuhteita. Suurien voittoprosenttien kääntöpuoli saattaa monesti myös merkitä yksittäisten voittojen pienuutta suhteessa panostettuun rahamäärään. Kaiken kaikkiaan pelien erilaisia prosentteja pelaaja käyttää parhaiten hyväkseen arvioidessaan millaista pelikokemusta on hakemassa, ei laskiessaan absoluuttisia voittojaan.